Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

Regulamin Konkursu na Instagramie: „Wygodnie z Can Agri”.

§ 1. Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Wygodnie z Can Agri” oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym.  

2. Organizatorem konkursu „Wygodnie z Can Agri” jest: 

 • Can Agri  Rydziński Spółka komandytowa z siedzibą w Małopolu, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka, REGON: 146499609, NIP: 1251619714, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447544, zwanym dalej Organizatorem. 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs będzie przeprowadzony przez prowadzącego Marcina Adamczyka za pomocą postu na platformie Instagram na profilu @marcinadamczyk12.  

4. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. 

6. Fundatorem nagród jest organizator.  

7. Konkurs trwa od 18.09.2023 r. do 30.09.2023 r. do godziny 23:59. 

8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez  Uczestników konkursu jest Organizator. 

9. Nadzór przed prawidłowością oraz przebiegiem Konkursu, tj. udzieleniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.  

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w_ serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram; 

2. W Aktywizacji nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora i Fundatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Aktywizacji, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych. 

3. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań. 

5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności oraz poprawności wykonania zadań opisanych w treści regulaminu konkursu.  

6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 5 zwycięzców.  

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w publikacji postu lub relacji na platformie Instagram na profilu marcinadamczyk12 z ogłoszeniem zwycięzców w terminie do 02.10.2023r. 

9. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu Konkursowego.  

10. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 

godzin od ogłoszenia wyników Konkursu - wiadomości prywatnej z następującymi danymi:   Imię i nazwisko oraz adres do dostarczenia nagrody.  

11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

12. Forma odebrania nagrody: Wysyłka nagrody przez organizatora, pod adres podany przez zwycięzcę.  

13. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagrody na adres zwycięzców w ciągu 14 dni. 

§ 3. Zasady udziału w Aktywizacji

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest: 

a. obserwowanie profilu na FB https://www.facebook.com/canagri; 

b. polubienie postu konkursowego udostępnionego na platformie Instagram na profilu marcinadamczyk12 oraz udostępnienie go; 

c. przygotowanie i udostępnienie na swoim własnym profilu (w rozumieniu własny profil na Instagramie uczestnika konkursu)  odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak łączysz wygodę w Agro”. Odpowiedzią konkursową może być: zdjęcie, filmik, rolka z dodaną odpowiedzią na pytanie oraz  dodanymi hasztagami: #CanAgri oraz #WygodnieZCanAgri; 

2. Wyłonienie zwycięzcy:  

a. pięć najbardziej kreatywnych prac konkursowych wybranych przez organizatora, spełniających wymogi konkursowe, otrzymuje nagrody rzeczowe w formie jednego poidła K50 marki Kerbl; 

§ 4. Nagroda w Aktywizacji

1. Przekazującym nagrodę jest Organizator. 

2. Nagrodę stanowią 5 poidła K50 marki Kerbl. 

3. W Konkursie przewidziano nagrodę — dla 5 osób. Jedno poidło dla 1 osoby.  

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku, kiedy Uczestnik nie spełnia wymaganych warunków Konkursu.  

5. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści postu o Konkursie opublikowanego na platformie Instagram na profilu marcinadamczyk12.  

6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. 

7. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

§ 5. Zakres odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z. zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej):

 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
 • kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkurs
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz       teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt I ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem “ Wygodnie z Can Agri” przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w przypadku Uczestników Konkursu– 14 dni od daty zakończenia Aktywizacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust.2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni

od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują  Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 • kopiowanie, modyfikowanie oraz  transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników, wyrażonej poprzez akceptację niniejszego regulaminu i dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników przekazywane są Organizatorowi oraz mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.

4. W związku z przetwarzaniem przez Fundatora i Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

 • a. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • b. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora lub podmiotu przetwarzającego na rzecz administratora;
 • c. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursu, jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie to brak możliwości udziału w Konkursie i odebrania Nagrody.

7. Dane będą przechowywane do czasu, kiedy można zgłaszać reklamację, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia reklamacji.

8. Zwycięzca akceptując niniejszy Regulamin.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w postaci linku w treści postu konkursowego.

2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Aktywizacją rozstrzygane będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

4. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym

poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook. 

5. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

6. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

7. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.