Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

 

REGULAMIN SERWISU


Regulamin zawiera informacje dotyczące zasad korzystania z naszego serwisu.

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Can Agri Rydziński Spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrówce (zwana dalej: CANAGRI), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000447544, NIP: 1251619714, za pośrednictwem strony internetowej www.canagri.pl prowadzi sprzedaż produktów w postaci specjalistycznego sprzętu do prowadzenia hodowli zwierząt.

2. Zamawiać produkty mogą jedynie przedsiębiorcy (zwani dalej również kupującymi), a więc osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. W celu dokonania zamówienia niezbędne jest założenie konta, które stanowi zabezpieczony hasłem panel administracyjny przypisany do konkretnego przedsiębiorcy.

4. Korzystanie ze strony internetowej canagri.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe z minimalną przepustowością 64 kb/s, przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min.8), Firefox (wersja min. 3), Google Chrome (wersja min. 21), Safari (wersja min. 5). Wszystkie wymienione przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.

5. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników strony internetowej canagri.pl, w tym kupujących, treści bezprawnych.

6. Użytkownicy, w tym kupujący mogą kontaktować się z CANAGRI bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie

 • adres siedziby: Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka
 • adres poczty elektronicznej: zamó[email protected];
 • numer telefonu: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71.

 

2. Zakładanie konta na stronie internetowej Canagri.pl

 

1. Założenie konta na stronie internetowej canagri.pl możliwe jest po zapoznaniu się Przedsiębiorcy z niniejszymi postanowieniami oraz ich zaakceptowaniu.

2. Przedsiębiorca chcący założyć konto na stronie internetowej canagri.pl powinien skontaktować się z CAN AGRI
w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 • Prowadzenie konta jest bezpłatne;
 • Zakazane jest dostarczanie przez Przedsiębiorcę treści bezprawnych;

3. W celu utworzenia konta na stronie internetowej canagri.pl konieczne podanie jest przez Przedsiębiorcę następujących danych:

 • adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska użytkownika tego adresu;
 • firmy, pod którą Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, Numeru Identyfikacji Podatkowej, adresu prowadzonej działalność gospodarczej;
 • adresu do doręczeń, na który będą wysyłane zakupione produkty, jeżeli jest inny niż adres prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Potwierdzenie utworzenia konta na stronie internetowej canagri.pl następuje poprzez przesłanie wiadomości  e-mail na podany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, która zawiera również indywidualnie przydzielone bezpieczne hasło dostępu do konta.

5. Po zalogowaniu Przedsiębiorca ma możliwość zmiany przydzielonego mu hasła do jego konta poprzez wskazanie nowego.

6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.

 • W celu dokonania zmiany danych podanych podczas rejestracji lub ustalonej z Przedsiębiorcą formy płatności za produkty niezbędny jest kontakt Przedsiębiorcy z CAN AGRI w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Przedsiębiorca korzystający z konta na stronie internetowej canagri.pl ma w każdym czasie możliwość zrezygnowania z jego prowadzenia przez CAN AGRI bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. W celu usunięcia konta prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej canagri.pl Przedsiębiorca powinien wysłać CAN AGRI wiadomość z takim żądaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.
 • CAN AGRI zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia prowadzenia dla Przedsiębiorcy konta na stronie internetowej canagri.pl, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od momentu poinformowania o tym Przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej formy pisemnej.

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania konta Przedsiębiorcy mogą składać za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W razie zgłaszania reklamacji Przedsiębiorca proszony jest o opisanie zaistniałych nieprawidłowości.

8. CAN AGRI ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej formy pisemnej i w razie ich zasadności podejmie niezwłoczne działania w celu usunięcia nieprawidłowości.

 

3. Sposób dokonywania zamówień

 

1. W celu złożenia zamówienia kupujący po zalogowaniu na swoje konto, wybiera produkty z aktualnego katalogu znajdującego się na stronie canagri.pl poprzez kliknięcie na ikonę „dodaj do koszyka” przy konkretnym produkcie, a następnie klikając na ikonę „Potwierdzam zamówienie” na podstronie „Twój koszyk”, na której znajduje się podsumowanie zamówienia, w tym samym suma cen produktów, adres zamawiającej firmy, adres dostawy, metoda dostawy oraz płatności.

2. Poprzez dodanie komentarza do składanego zamówienia na podstronie „Twój koszyk” – przed kliknięciem na ikonę „Potwierdzam zamówienie” – kupujący ma możliwość określenia innego adresu dostawy lub wskazania, iż zamawiane produkty odbierze osobiście w siedzibie CANAGRI.

3. Kupujący informowany jest przez CANAGRI o statusie zamówienia, który umożliwia jego wysyłkę lub odbiór.

4. Do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem strony internetowej canagri.pl, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) CANAGRI, które znajdują się na stronie canagri.pl. Ilekroć w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) CANAGRI jest mowa o druku zgodnym z przedstawionym przez CANAGRI wzorem lub zawierającym wszystkie wskazane we wzorze informacje, rozumie się przez to również zamówienie dokonane za pośrednictwem strony internetowej canagri.pl w sposób wskazany w § 3 ust. 1.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej canagri.pl  oznacza akceptację przez kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) CANAGRI, które znajdują się na stronie canagri.pl