Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) CAN AGRI

 

I. SPOSÓB DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawcą jest Can Agri Rydziński spółka komandytowa z siedzibą w Małopolu, adres: ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000447544, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 146499609, NIP: 1251619714, BDO: 000050135, zwana dalej: „CAN AGRI”.

2. Kupującym w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami.), tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stosuje się do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

3. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określa się definicje: 

3.1. „Klient końcowy” – użytkownik, który nabył Towar od Kupującego.

3.2. „Przewoźnik” – firma spedycyjna współpracująca z CAN AGRI w zakresie dostaw towarów.

3.3. „Stała oferta” – określa towary znajdujące się w magazynach CAN AGRI, przeznaczone do sprzedaży.

3.4. „Pod zamówienie” - określa towary nie znajdujące się w magazynach CAN AGRI, sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego.

3.5. „Wydanie towarów” – przekazanie przesyłki do przewoźnika.

3.6. „Drop shippingu” – model logistyczny wykorzystywany w sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na CAN AGRI. Rola KUPUJĄCEGO w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do CAN AGRI, który realizuje wysyłkę towaru do klienta końcowego.

3.7. „Dni robocze” – oznaczają dni od poniedziałku do piątku oraz dni nie będące dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późniejszymi zmianami.);

3.8. „Towar” – rzecz ujęta w ofercie CAN AGRI, zamieszczonej na stronie internetowej www.canagri.pl, w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego;

4. Kupujący składa zamówienie przez platformę internetową na stronie www.canagri.pl, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 7 poniżej. 

4.1. Zamówienie na towary ze Stałej oferty uznaje się za zaakceptowane przez CAN AGRI z chwilą informacji o przyjęciu zamówienia co następuje w dniu roboczym w którym zostało złożone zamówienie. 

4.2. Zamówienie na towary „Pod zamówienie” uznaje się za przyjęte przez CAN AGRI, jeżeli CAN AGRI poinformuje o przyjęciu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak informacji o przyjęciu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poczytuje się za przyjęcie zamówienia przez CAN AGRI. CAN AGRI może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

5. Komunikacja w sprawie zamówienia odbywa się za pośrednictwem www.canagri.pl lub na dane kontaktowe wskazane w zamówieniu, złożonym na innych zasadach określonych w ust.7 poniżej. 

6. Na Umowę Sprzedaży zawartą przez Strony składa się: zaakceptowane przez CAN AGRI zamówienie Kupującego i niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Kupującego. 

7. W szczególnych wypadkach dopuszcza się złożenie zamówienia w innej formie niż przez platformę internetową www.canagri.pl , jeżeli z zamówienia będzie w sposób dostatecznie wynikać wola Kupującego zawarcia umowy sprzedaży z CAN AGRI, której przedmiotem jest konkretny towar znajdujący się w ofercie CAN AGRI. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Kupującego lub nazwę Kupującego; adres do doręczeń; dane do kontaktu, w szczególności numer telefonu oraz e-mail; oznaczenie towaru co do rodzaju i ilości; oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienie wymaga potwierdzenia przez CAN AGRI w formie e-mail. CAN AGRI poinformuje o przyjęciu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak informacji o przyjęciu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poczytuje się za przyjęcie zamówienia przez CAN AGRI. CAN AGRI nie przyjmuje zamówień składanych w formie telefonicznej – każde zamówienie wymaga formy pisemnej, udokumentowanej lub elektronicznej. 

8. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży, a przed Wydaniem towaru, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, które zostało zaakceptowane przez CAN AGRI, nie będą uwzględniane przez CAN AGRI, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty CAN AGRI lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Rezygnacja lub zmiana następują na zasadach określonych w ofercie CAN AGRI lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

II. TERMINY I WARUNKI DOSTAW TOWARU

1. Wydanie towaru przez CAN AGRI następuje z chwilą jego oddania przewoźnikowi. 

2. CAN AGRI zobowiązuje się do terminowego Wydania towarów. Jednakże, jeżeli Wydanie towaru jest niemożliwie w terminie określonym na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży lub ustaleń z Kupującym, termin Wydania towaru może zostać zmieniony, o czym CAN AGRI poinformuje Kupującego. W takim wypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli termin dostawy został przesunięty o co najmniej 30 dni. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności i nie później niż w terminie 40 dni od dnia zaakceptowania zamówienia przez CAN AGRI lub od dnia otrzymania przedpłaty, jeżeli CAN AGRI uzależni wykonanie Umowy od dokonania takiej przedpłaty.

3. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą CAN AGRI z tytułu opóźnienia w Wydaniu towaru przez CAN AGRI. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. CAN AGRI nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw przez przewoźnika.

4. CAN AGRI zobowiązuje się Wydać towar, aby przewoźnik dostarczył towar na wskazane w zamówieniu miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem dostawy towaru przez przewoźnika jest miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajdujące się pod adresem wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku jego wskazania miejscem dostawy jest adres siedziby Kupującego lub adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wskazany odpowiednio w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar, Kupujący w obecności przewoźnika, jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki oraz ilość paczek lub palet, a w razie jej braków lub zewnętrznych uszkodzeń sporządzić z przewoźnikiem stosowny protokół oraz dokonać innych czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności wykonać dokumentację zdjęciową przesyłki, pod rygorem utraty prawa powoływania się na uszkodzenia towaru w transporcie. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić CAN AGRI o okolicznościach, o których mowa w niniejszym punkcie, jednak nie później niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec CAN AGRI z tego tytułu. Szczegóły postępowania w przypadku stwierdzonych uszkodzeń przesyłki i niezgodności reguluje punkt VI punkt 5.

6. Dla przesyłek, dostarczanych przez CAN AGRI na palecie EUR wymagany jest zwrot palety przez Kupującego poprzez przewoźnika. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia towaru Kupujący nie dokona zwrotu palety, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz CAN AGRI ceny w wysokości 55 zł netto za jedną paletę. Cena zostanie zapłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez CAN AGRI.

7.  Dostawy przesyłek odbywają się tylko w dni robocze — od poniedziałku do piątku.

8. Jeśli towar zamówiony przez Kupującego został oznaczony w ofercie CAN AGRI jako towar „Pod zamówienie”, termin wydania towaru będzie ustalony w drodze indywidualnych ustaleń Kupującego i Sprzedającego po zaakceptowaniu zamówienia przez CAN AGRI.

9. Jeśli towar zamówiony przez Kupującego nie znajduje się w magazynach CAN AGRI i wymaga sprowadzenia go od dostawcy, CAN AGRI zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru określonej w potwierdzeniu zamówienia.

10. Kupujący zostanie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, poinformowany przez CAN AGRI o zmianie ceny towaru określonej w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ustępie 9 powyżej.

11. W przypadku zmiany ceny towaru określonej w potwierdzeniu zamówienia, Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z towarów, których cena uległa zmianie w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania go przez CAN AGRI o zmianie ceny danego towaru. Brak złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamówienia towarów przez Kupującego poczytuje się za przyjęcie oferty o zmienionej treści.

12. W razie wątpliwości ustala się, że postanowienia ust. 9-11 powyżej, nie mają zastosowania do towarów, których cena nie uległa zmianie, objętych jednym zamówieniem z towarami o zmienionej cenie. 

13. Czas realizacji zamówień (wydania towaru poprzez oddanie do przewoźnika):

13.1  Zamówienie na towary znajdujące się w Stałej ofercie przesłane do godziny 15:00 - wysyłka w tym samym dniu roboczym;

13.2  Zamówienie na towary znajdujące się w Stałej ofercie przesłane po godzinie 15:00 - wysyłka następnego dnia roboczego;

14. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po wcześniejszych uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta i w terminie uzgodnionym z tym Działem, jednak nie wcześniej niż jeden dzień roboczy po uzgodnieniu takiej możliwości.

15.  Koszty transportu podstawowego dla potwierdzonych zamówień: 

a.  Wprowadzamy jedną dzienną opłatę logistyczną w wysokości 24,90 zł netto. Jednak, jeżeli potwierdzona wartość złożonych zamówień do godziny 15:00 dnia roboczego przekroczy 900 zł netto opłata logistyczna nie zostanie naliczona. 

b.  Kompletne zamówienie o potwierdzonej wartości równej lub większej 900 zł netto - koszt transportu wyłącznie na jeden adres dostawy wskazany w zamówieniu przez Kupującego pokrywa CAN AGRI.  

c.  Każdy dodatkowy inny adres dostawy musi spełniać minimum logistyczne. 

d.  Kompletne zamówienie o potwierdzonej wartości poniżej 900 zł netto - koszt transportu pokrywa Kupujący;

16.  Koszty dodatkowe ponoszone przez Kupującego niezależne od wartości potwierdzonego zamówienia i kosztów transportu podstawowego:

a.  Wysyłka towarów niebezpiecznych podlegających ustawie ADR - 20 zł netto / przesyłka

b.  Wysyłka towarów nie mieszczących się w obrysie palety EUR, gabarytowych, długich lub o łącznej wadze powyżej 2500 kg dla jednego zamówienia – Kupujący jest zobowiązany pokryć dodatkowe koszty transportu w wysokośco 235 zł netto. 

17. Powyższe koszty nie dotyczą realizacji zamówień metodą drop shippingu, które to ustalane są indywidualnie.

18. Can Agri ma prawo podejmowania decyzji dotyczącej sposobu pakowania a tym samym ilości opakowań.

19. Do odbioru towaru w imieniu Kupującego uprawnieni są jego pracownicy, zleceniobiorcy oraz inne osoby działające w jego imieniu. Odbiór będzie się odbywał przez pokwitowanie odbioru na liście przewozowym lub odrębnym dokumencie WZ.

20. Wszelkie kwoty powołane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa podatkowego. 

21. Koszty o których mowa w niniejszym pkt II, w zakresie w jakim obciążają Kupującego, są płatne na zasadach określonych dla płatności ceny za towar. 

 

III. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY

1. CAN AGRI ma prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania towarów w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

2. CAN AGRI ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności CAN AGRI wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.

3. Wyłącza się odpowiedzialność CAN AGRI z tytułu utraconych przez Kupującego korzyści ani nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich zgłaszane do Kupującego. 

 

IV. ZAPŁATA CENY

1. Zamówienia są składane w oparciu o aktualną na dzień składania zamówienia ofertę i cennik CAN AGRI udostępnione za pośrednictwem strony internetowej www.canagri.pl.

2. Kupujący i CAN AGRI mogą uzgodnić dla danego towaru cenę inną niż wynikająca z cennika CAN AGRI.

3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w wysokości i terminie wynikającym z wcześniejszych uzgodnień dokonanych z klientem i wpisanych do systemu sprzedaży CAN AGRI. Zapłata ceny nie może nastąpić przez potrącenie, chyba że CAN AGRI i Kupujący uzgodnią inaczej.

4. Strony mogą ustalić, iż płatność będzie dokonywana poprzez przedpłatę.

5. W przypadku 21-dniowego opóźnienia Kupującego w płatnościach na rzecz CAN AGRI z jakiegokolwiek tytułu, CAN AGRI jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo do odstąpienia wykonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia CAN AGRI w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia akceptacji zamówienia przez CAN AGRI.

6. Kupujący upoważnia CAN AGRI do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego.

7.  Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto CAN AGRI.

 

V. ZWROT TOWARÓW

1.  Istnieje możliwość zwrotu nieuszkodzonych towarów przez Kupującego na zasadach zgodnych z warunkami zwrotów obowiązującymi w CAN AGRI.

2.  Wysyłka zwracanego towaru nie może nastąpić wcześniej niż przed wyrażeniem zgody przez CAN AGRI na zwrot Przesyłka powinna być nadana w sposób zgodny z warunkami zwrotów CAN AGRI. W przypadku wysłania zwrotu bez akceptacji CAN AGRI Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów transportu i przechowywania. Wszelkie dalsze postanowienia obowiązują pod warunkiem wyrażenia przez CAN AGRI zgody na zwrot towaru.

3. Zwrot towarów: 

1.1. W celu dokonania zwrotu należy zalogować się na platformie sprzedażowej CANAGRI.pl przejść do zakładki "MOJE KONTO", wybrać „ZAMÓWIONE PRODUKTY” a następnie wybrać produkty które chcemy zwrócić.  

1.2.Towary zwracane w terminie od 0 do 30 dni od daty wystawienia faktury będą przyjmowane od Klienta na podstawie dokumentu wydania Klienta zawierającego numer faktury sprzedaży CAN AGRI, na podstawie, której Klient otrzymał towar, w cenie wynikającej z faktury sprzedaży. 

1.3. Towary zwracane w terminie powyżej 30 dni, ale do 180 dni od daty wystawienia faktury, będą przyjmowane przez CAN AGRI w cenach pomniejszonych o 25 % w stosunku do cen wynikających z faktury sprzedaży. Rozliczenie zwrotu nastąpi na podstawie faktury sprzedaży wystawionej przez Klienta na CAN AGRI, z uwzględnieniem pomniejszonych cen.

1.4. Po upływie 180 dni od daty wystawienia faktury zakupu towaru zwroty nie mogą być dokonywane. 

1.5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru i jego weryfikacji CAN AGRI wystawi fakturę korygującą i prześle ją w formie elektronicznej i na adres wskazany przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.

Klient zwracający towar otrzyma zwrot kwoty wynikającej z korekty dopiero po wpływie do CAN AGRI potwierdzenia otrzymania przez klienta korekty wraz z datą wpływu do jego firmy. W przypadku, gdy zwrot należnej kwoty ma nastąpić w drodze przelewu bankowego warunkiem zwrotu jest podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać przelew.

 

4. Weryfikacja towarów do zwrotu następuje w CANA AGRI wg następujących zasad:

4.1. Przedmiotem zwrotu mogą być tylko i wyłącznie towary ze Stałej oferty firmy CAN AGRI,

4.2. Towary pełnowartościowe, czyste, bez znaków użytkowania, bez dodatkowych etykiet czy naklejek. 

4.3. Towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z wymaganą dokumentacją i w takim stanie, że można je bezpośrednio złożyć na magazynie w celu dalszej odsprzedaży;

4.4. Zwrotowi podlegają tylko te towary, których łączna wartość dla jednego indeksu przekracza 20 zł netto (zgodnie z warunkami sprzedaży każdego klienta). 

4.5. Termin przydatności zwracanego towaru nie może być krótszy niż 180 dni przed upływem jego daty ważności.

5. Koszt dostarczenia zwracanych towarów ponosi Kupujący.

6. Zwrotowi nie podlegają towary:

6.1. Zakupione w promocji.

6.2. Z linii dodatków paszowych i preparatów dietetycznych.

6.3. Sprowadzone Pod zamówienie Kupującego.

6.4. Wyprzedażowe (informację o wyprzedaży towaru Kupujący otrzymuje w chwili składania zamówienia).

6.5. Niepełnowartościowe i Uszkodzone przeznaczone do wyprzedaży po obniżonej cenie. (Informację o tym fakcie kupujący otrzymuje w chwili składania zamówienia).

6.6. Wycofane z oferty sprzedaży firmy CAN AGRI (informację o wycofaniu produktu ze sprzedaży można uzyskać u Regionalnego Managera Regionu, w Dziale Obsługi Klienta lub Dziale Reklamacji i Zwrotów).

7. W celu zmniejszenia kosztów przewozu Kupujący może zwrócić się do CAN AGRI ze zleceniem przewozu przewoźnikowi, z którym CAN AGRI posiada podpisaną umowę gwarantującą niższy koszt przesyłki. W takim przypadku CAN AGRI obciąży poniesionymi kosztami przewozu Kupującego. 

8. Regionalny Manager Regionu oraz Serwis CAN AGRI nie jest uprawniony do odbioru zwracanego przez Kupującego towaru.

9. Jeżeli Kupujący dokona zwrotu towarów niepełnowartościowych lub nie spełniających warunków opisanych punkcie 6. znajdującym się powyżej, CAN AGRI odeśle te towary do Kupującego na koszt Kupującego zgodnie ze stawkami nominalnymi przewoźników.

10. Powyższe zasady mają zastosowanie do wszystkich zwrotów dokonywanych po dacie 02.01.2021.

11. Weryfikacji czy dany towar przeznaczony do zwrotu, spełnia powyższe warunki, dokonuje Dział Reklamacji i Zwrotów CAN AGRI.

 

VI. REKLAMACJE

1. W celu zgłoszenia reklamacji należy zalogować się na platformie sprzedażowej CANAGRI.pl przejść do zakładki "MOJE KONTO", wybrać „ZAKUPIONE PRODUKTY” a następnie wybrać produkty, które będą reklamowane.

2. Gwarancja udzielona jest przez producenta towaru na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączanej do towaru.

3. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta towaru CAN AGRI udziela 12-miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty zakupu towaru przez Kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje Rzeczpospolitą Polską. W przypadku wystąpienia wad fizycznych towarów Kupujący może żądać wyłącznie usunięcia wad. Zgłoszenia wad fizycznych należy wysyłać na adres e-mail [email protected] w terminach wskazanych w pkt 6 poniżej. CAN AGRI jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji — termin ten ulegnie wydłużeniu, w przypadku konieczności sprowadzenia towaru lub części zamiennych niezbędnych do naprawy, o czas potrzebny na to sprowadzenie.

4. W przypadku reklamacji koszt przesyłki towarów reklamowanych do CAN AGRI pokrywa Kupujący, a koszt przesłania z powrotem towaru naprawionego lub wymienionego pokrywa CAN AGRI (niezależnie od wartości towaru reklamowanego). Kupujący ponosi koszty odesłania towaru reklamowanego przez CAN AGRI do Kupującego w przypadku, gdy reklamacja była nieuzasadniona.

4. Odpowiedzialność CAN AGRI z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza CAN AGRI z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych towarów określonej w oparciu o cenę sprzedaży.

5. Wszystkie paczki i palety nadawane przez CAN AGRI, są opatrzone taśmą z napisem CAN AGRI. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia taśmy, należy sprawdzić zawartość przesyłki przy dostawie;

5.1. w chwili dostarczenia przesyłki do Kupującego przez przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka dotarła nieuszkodzona (tj. czy jej opakowanie nie nosi śladów jakichkolwiek uszkodzeń) oraz do sprawdzenia zgodności ilości opakowań zbiorczych z ilością tych opakowań ujawnionych na liście przewozowym; wszelkie uwagi w tym zakresie winny być odnotowane na liście przewozowym i podpisane co najmniej przez Kupującego oraz zgłoszone CAN AGRI niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po dniu dostawy, pod rygorem utraty prawa z tytułu gwarancji;

5.2. jeżeli stan przesyłki był dobry a ilość opakowań zgodna z treścią listu przewozowego, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zbadać ilość i jakość zawartości przesyłki oraz zgłosić ewentualne uwagi do CAN AGRI w terminie 2 dni od dnia otrzymania przesyłki, pod rygorem utraty prawa z tytułu gwarancji;

5.3. reklamacje ilościowe opakowań będą rozpatrywane pod warunkiem wpisania braków na liście przewozowym w obecności przewoźnika, oznacza to konieczność liczenia opakowań w momencie przejmowania towaru od przewoźnika;

5.4. podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest przedstawienie przez Kupującego listu przewozowego z czytelnym podpisem upoważnionego pracownika Kupującego oraz wpisaną datą odbioru, wraz z protokołem rozbieżności potwierdzonym czytelnym podpisem przedstawiciela przewoźnika;

5.5. wszelkie naruszenia zabezpieczeń towarów należy odnotować na liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika;

5.6. reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru w czasie transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy opakowanie pozostało nienaruszone w trakcie transportu, chyba, że na liście przewozowym odnotowano fakt uszkodzenia opakowania;

5.7. braki co do ilości opakowań zbiorczych zgłoszone po odbiorze oraz braki co do zawartości przesyłki zgłoszone po ww. dwudniowym terminie - nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do CAN AGRI;

5.8. reklamacje dotyczące jakości, których wykrycie nie było możliwe w terminie dwóch dni od dnia dostawy, mogą być składane przez Kupującego w terminie 4 dni od dnia ujawnienia wady fizycznej, pod rygorem utraty prawa z tytułu gwarancji;

5.9. w przypadku, gdy Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 4 dni od dnia ujawnienia wady, traci uprawnienia z tytułu gwarancji oraz roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania;

6. W przypadku braku dostępu do strony internetowej www.canagri.pl dopuszcza się zgłoszenia dokonania reklamacji na adres [email protected]

 

VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Kupujący zobowiązuje się zawiadamiać CAN AGRI o każdej zmianie adresu jego siedziby w terminie 5 dni od zaistnienia takiej zmiany. 

2. Dostarczone na podstawie umowy towary pozostają własnością CAN AGRI do czasu całkowitej zapłaty ich ceny przez Kupującego, zgodnie z art. 589-591 k.c. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 21 dni, Kupujący upoważnia CAN AGRI do natychmiastowego odbioru towarów, co oznacza, iż po upływie ww. terminu, bez dodatkowych wezwań, oświadczeń ani jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań, CAN AGRI będzie uprawniony do wejścia do miejsca, w którym znajduje się towar oraz do jego odinstalowania (jeżeli został wcześniej zainstalowany), a następnie zabrania i wywiezienia. CAN AGRI będzie miał prawo obciążyć Kupującego kosztami dostawy urządzeń lub towarów, odinstalowania ich oraz wywozu. W celu uniknięcia wątpliwości, do czasu pełnego uiszczenia ceny Kupujący nie ma prawa do dysponowania towarem.

3. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na CAN AGRI wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności (przelew wierzytelności przyszłej) do kwoty odpowiadającej wartości ceny sprzedaży.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane lub ocenione jako niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do realizacji zgodnie z obowiązującym prawem, ta niezgodność, nieważność lub niemożność realizacji nie będzie mieć wpływu na ważność ani nie będzie zmieniać innych postanowień umowy, które pozostaną w pełnej mocy i zachowają pełną ważność i skutek prawny.

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

VIII. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku działania siły wyższej firma CAN AGRI ma prawo do odstąpienia od umowy lub odroczenia czasu dostawy do momentu zakończenia sytuacji działania siły wyższej. CAN AGRI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej.

2. Działanie siły wyższej po stronie firmy CAN AGRI obejmuje między innymi każdy przypadek, w którym po zawarciu umowy firmie CAN AGRI zostanie całkowicie i/lub tymczasowo uniemożliwione wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy , na przykład w wyniku pożaru, uszkodzenia przez wodę, powodzi, strajku pracowników, okupacji fabryki, ograniczeń importowych lub eksportowych, działań rządowych, odcięć zasilania, zagrożeń pandemicznych, opóźnień dostawców firmy CAN AGRI, a także opóźnień przewozowych lub utrudnień w transporcie oraz, dodatkowo, wszystkich innych przyczyn, które nie zostały zawinione przez firmę CAN AGRI lub za które firma CAN AGRI nie ponosi ryzyka.

3. Firma CAN AGRI jest zobowiązania do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistnieniu działania siły wyższej.

 

IX. SPORY

1. Umowa z Klientem w zakresie nieuregulowanym powyżej podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

2. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby CAN AGRI Rydziński sp.k.

 

 
CAN AGRI 02.2023 r.
wprowadzono 02.10.2023 r., obowiązuje od 02.10.2023 r