OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) CAN AGRI

I. Sposób dokonywania zamówień.

1. Kupujący składa zamówienia na druku zgodnym z przedstawionym przez CAN AGRI wzorem lub zawierającym wszystkie wskazane we wzorze informacje. Zamówienie uznaje się za przyjęte przez CAN AGRI, jeżeli nie zostanie wysiana informacja o odmowie jego przyjęcia najpóźniej w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Na umowę sprzedaży zawartą przez Strony składa się: zamówienie Kupującego i niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Jeśli towary zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach CAN AGRI, termin dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez CAN AGRI zamówienia lub od dnia otrzymania przedpłaty, jeżeli CAN AGRI uzależni wykonanie umowy od dokonania takiej przedpłaty.

3. W przypadku zamówień dotyczących Towarów wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez CAN AGRI zamówienia lub od dnia otrzymania przedpłaty, jeżeli CAN AGRI uzależni wykonanie umowy od dokonania takiej przedpłaty.

4. W szczególnych wypadkach dopuszcza się złożenie zamówienia na innym formularzu niż wzór CAN AGRI - pod warunkiem, że będzie on zawierać takie same informacje jak formularz zamówienia CAN AGRI. Na każdy adres wysyłkowy Kupującego (o ile ma ich więcej, niż jeden) musi być sporządzone osobne zamówienie.

5. CAN AGRI może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

II. Warunki Dostawy

1. CAN AGRI zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy z przyczyn od siebie niezależnych, nie będzie to stanowić podstawy do odstąpienia przez Kupującego od zamówienia lub dochodzenia odszkodowania.

2. CAN AGRI zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towarów, chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn niezależnych od CAN AGRI. CAN AGRI nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów, a także nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody czy straty pośrednie, w szczególności za utracone przez Kupującego korzyści.

3. Can Agri nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach towarów wynikłych z winy firm spedycyjnych i osób trzecich.

4. CAN AGRI zobowiązuje się dostarczyć Towar na wskazane w zamówieniu miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wad lub braków sprzedawanego towaru Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie CAN AGRI, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec CAN AGRI z tego tytułu.

5. Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego.

6. Dla przesyłek, dostarczanych przez Can Agri na palecie EUR wymagany jest zwrot palety przez Kupującego w ciągu 1 miesiąca od daty dostawy. W przypadku, kiedy zwrot nie nastąpi, Can Agri obciąży Kupującego kosztem palety w kwocie 25 PLN netto za 1 paletę standardową EUR.

7. Dostawy przesyłek odbywają się tylko w dni robocze - od poniedziałku do piątku.

8. Koszt dostawy towarów będzie pokrywany w następujący sposób:

a. Przesyłka pakowana w paczki o masie brutto do 30 kg, której maksymalna długość nie przekracza 120cm

b. Przesyłka o wartości 500 PLN netto i powyżej

b.1 do 1 paczki - koszt dostawy pokrywa Can Agri

b.1.1 więcej niż 1 paczka - za każdą paczkę powyżej 1 - Can Agri zastrzega sobie prawo do doliczenia 16 PLN netto

b.2 Przesyłka o wartości poniżej 500 PLN netto - oplata za każdą paczkę wynosi 16 PLN netto

c. Przesyłka pakowana na palecie o wymiarach 120 x 80 x 200 cm oraz masie brutto do 1000 kg

c.1 Przesyłka o wartości 2500 PLN netto i powyżej - koszt pokrywa Can Agri*

c.2 Przesyłka o wartości poniżej 2500 PLN netto, oplata za każdą paletę wynosi 110 PLN netto - koszt pokrywa Kupujący

UWAGA: Towary objętościowe - dodatki paszowe, preparaty mlekozastępcze, karma, itp. - dostawa tylko na paletach

d. Koszty przesyłki ADR (chemia)

d.1 Przesyłka spakowana w paczki - koszt dostawy pokrywa Kupujący zgodnie z kosztem rzeczywistym, poniesionym przez Can Agri

d.2 Przesyłka spakowana na palecie

d.2.1 Przesyłka o wartości 2500 PLN netto i powyżej - koszt pokrywa Can Agri*

d.2.2. Przesyłka o wartości poniżej 2500 PLN netto, oplata za każdą paletę wynosi 110 PLN netto - koszt pokrywa Kupujący

*W przypadku, kiedy towar spakowany jest na większej ilości palet, przy relatywnie niskiej wartości zamówienia, Can Agri zastrzega sobie prawo do doliczenia kosztu przesiania dodatkowej palety.

e. W przypadku przesyłki pobraniowej Can Agri zastrzega sobie prawo pobierania dodatkowej opłaty w wysokości 2 PLN netto, w przypadku paczki oraz 5 PLN netto w przypadku palety.

f. Odstępstwa od powyższych zasad - ustalane każdorazowo wraz z bieżącą promocją

g. Koszt przesyłki towarów reklamowanych pokrywa Kupujący za odcinek od siebie do CAN AGRI, a koszt przesiania z powrotem towaru naprawionego lub wymienionego pokrywa Can Agri (niezależnie od wartości towaru reklamowanego).

h. Can Agri zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami odesłania towaru reklamowanego do Kupującego w przypadku, gdy naprawa wynikała z winy Kupującego.

9. Szczegółowe wyliczenie kosztów transportu następuje po przygotowaniu towaru do wysyłki. Wszelkie wcześniejsze wyliczenia mają charakter prognozowy.

10. Do odbioru towaru w imieniu Kupującego uprawnieni są jego pracownicy, zleceniobiorcy oraz inne osoby działające w jego imieniu. Odbiór będzie się odbywał przez pokwitowanie odbioru na liście przewozowym lub odrębnym dokumencie WZ.

III. Realizacja zawartej Umowy

1. CAN AGRI zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Towarów w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

2. CAN AGRI ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności CAN AGRI wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.

3. CAN AGRI w związku z zawartymi przez strony umowami, nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Kupującego korzyści ani nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich zgłaszane do Kupującego.

IV. Zapłata ceny

1. Przy realizacji Umowy Sprzedaży obowiązują ceny z aktualnego na dzień składania zamówienia cennika CAN AGRI.

2. Kupujący i CAN AGRI mogą uzgodnić dla danego Towaru cenę umowną (cena U w cenniku).

3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w wysokości i terminie określonym w zamówieniu przelewem na konto wskazane przez CAN AGRI. Zapłata ceny nie może nastąpić przez potrącenie.

4. CAN AGRI może ustalić, iż płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru lub poprzez przedpłatę.

5. W przypadku zapłaty przy odbiorze, od kuriera, łączna wartość pobrania nie może przekraczać 5000 PLN brutto.

6. W przypadku 14-dniowego opóźnienia w płatnościach CAN AGRI jest uprawniony do odstąpienia od umowy i niezwłocznego odebrania dostarczonego Towaru oraz żądania stosownego odszkodowania.

7. W przypadku opóźnienia w realizacji należnej płatności, powyżej jednego miesiąca, Kupujący będzie płacił za każdy dzień opóźnienia odsetki w wysokości 2% kwoty przeterminowanej.

8. Kupujący upoważnia CAN AGRI do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na adres korespondencyjny Kupującego.

9. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto CAN AGRI.

V. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy

1. W przypadku, gdy Kupujący bezpodstawnie odstąpi od zamówienia CAN AGRI jest uprawniony do żądania odszkodowania w wysokości ceny brutto Towarów oraz ewentualnych kosztów jego transportu (kara umowna). CAN AGRI jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

2. W razie opóźnienia płatności - CAN AGRI jest uprawniony do wstrzymania lub anulowania wszystkich pozostałych dostaw, związanych ze składanymi przez Kupującego zamówieniami i/lub roszczeń o odszkodowanie, a także do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

VI. Zwrot towarów

1. stnieje możliwość zwrotu towarów przez Kupującego na zasadach określonych w poniższym punkcie.

2. Przedmiotem zwrotu mogą być tylko i wyłącznie towary pełnowartościowe, czyste, bez znaków użytkowania, bez dodatkowych etykiet czy naklejek. Towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

3. Wartość jednostkowa zwracanego towaru nie może być niższa niż 20 PLN netto.

4. Zwrot pełnowartościowego towaru może nastąpić do 10 dni od chwili jego zakupu wyłącznie po uprzednim powiadomieniu regionalnego przedstawiciela handlowego lub Działu Obsługi Klienta Can Agri. Rozliczenie zwrotu następuje na podstawie faktury korygującej pomniejszonej o koszty transportu poniesione przez Can Agri.

5. W przypadku, gdy Kupujący korzystał z niższych cen, związanych z jednorazowym zakupem większej ilości Towaru, a dokonany zwrot powoduje, że wyjściowa cena zakupu winna być wyższa (taka jak stosowana przy zakupie mniejszej ilości), zostanie to uwzględnione przy wystawianiu faktury korygującej.

6. Weryfikacji czy towar przeznaczony do zwrotu, spełnia powyższe warunki, dokonuje Regionalny Przedstawiciel Handlowy CAN AGRI w obecności przedstawiciela Kupującego.

7. Towary zakwalifikowane do zwrotu będą fakturowane przez Kupującego zgodnie z ceną zakupu od CAN AGRI, pomniejszoną odpowiednio o:

a. 10%- gdy były zakupione 15-45 dni przed datą kwalifikacji do zwrotu

b. 20%- gdy były kupione w okresie 46-90 dni przed datą kwalifikacji do zwrotu

c. 30%- gdy były kupione w okresie 91- 180 dni przed datą kwalifikacji do zwrotu

d. 40%- gdy były kupione w okresie 181- 365 dni przed datą kwalifikacji do zwrotu

e. 60%- gdy były kupione w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed datą kwalifikacji do zwrotu.

 

8. Zwrotowi i wymianie nie podlegają towary:

a. z linii dodatków paszowych i preparatów dietetycznych

b. sprowadzone pod specjalne zamówienie Kupującego

c. wyprzedażowe (informację o wyprzedaży towaru Kupujący otrzymuje przy jego zakupie)

d. wycofane ze sprzedaży (informację o wycofaniu produktu ze sprzedaży można uzyskać u Regionalnego Przedstawiciela Handlowego lub w Dziale Obsługi Klienta Can Agri).

9. Zwrot dokonywany jest zawsze na koszt Kupującego.

10. W celu zmniejszenia kosztów przewozu Kupujący może zwrócić się do Can Agri ze zleceniem przewozu przewoźnikowi, z którym Can Agri posiada podpisaną umowę gwarantującą niższy koszt przesyłki. W takim przypadku CAN AGRI obciąży poniesionymi kosztami przewozu Kupującego.

11. Regionalny przedstawiciel handlowy CAN AGRI nie jest uprawniony do odbioru zwracanego przez Kupującego towaru.

12. Jeżeli Kupujący dokona zwrotu towarów niepełnowartościowych lub nie spełniających warunków opisanych w ust. 2, ust. 3 i ust 8 powyżej, CAN AGRI odeśle te towary do Kupującego na koszt Kupującego zgodnie ze stawkami nominalnymi przewoźników.

VII. Reklamacje

1. CAN AGRI udziela gwarancji na sprzedawane towary na warunkach określanych w karcie gwarancyjnej dołączanej do towaru. W przypadku jej braku obowiązuje 12-miesięczny okres gwarancji, liczony od daty zakupu.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane w następujący sposób:

a. w chwili dostarczenia przesyłki do Kupującego przez przewoźnika / spedytora Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka dotarła nieuszkodzona (tj. czy jej opakowanie nie nosi śladów jakichkolwiek uszkodzeń) oraz do sprawdzenia zgodności ilości opakowań zbiorczych z ilością tych opakowań ujawnionych na liście przewozowym; wszelkie uwagi w tym zakresie winny być odnotowane na liście przewozowym i podpisane co najmniej przez Kupującego oraz zgłoszone CAN AGRI w ciągu 2 dni od dnia dostawy przesyłki;

b. jeżeli stan przesyłki był dobry a ilość opakowań zgodna z treścią listu przewozowego, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zbadać ilość i jakość zawartości przesyłki oraz zgłosić ewentualne uwagi do CAN AGRI listem poleconym lub potwierdzonym zwrotnie faksem, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

3. Reklamacje ilościowe opakowań będą rozpatrywane pod warunkiem wpisania braków na liście przewozowym w obecności dostawcy towaru - oznacza to konieczność liczenia opakowań w momencie przejmowania towaru od dostawcy.

4. Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest przedstawienie przez Kupującego listu przewozowego z podpisem i imienną pieczątką upoważnionego pracownika odbiorcy oraz wpisaną datą odbioru, wraz z protokołem rozbieżności potwierdzonym podpisem przedstawiciela spedytora/ przewoźnika.

5. Wszelkie naruszenia zabezpieczeń towarów należy odnotować na liście przewozowym w obecności przedstawiciela spedytora / przewoźnika.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy opakowanie pozostało nienaruszone, chyba, że na liście przewozowym odnotowano fakt uszkodzenia opakowania.

7. Braki co do ilości opakowań zbiorczych zgłoszone po odbiorze oraz braki co do zawartości przesyłki zgłoszone po ww. dwudniowym terminie - nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do CAN AGRI.

8. Reklamacje dotyczące jakości, wykryte później niż bezpośrednio po dostawie, mogą być składane w formie pisemnej przez Kupującego w terminie 4 dni od dnia ujawnienia wady fizycznej. Reklamacja dla wywołania skutków prawnych powinna być wysiana CAN AGRI listem poleconym bądź faksem z potwierdzeniem odbioru.

9. W przypadku, gdy Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 4 dni od dnia ujawnienia wady, traci uprawnienia z tytułu gwarancji oraz roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

10. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Towarów Kupujący może żądać usunięcia wad. CAN AGRI jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji - termin ten ulegnie wydłużeniu, w przypadku konieczności sprowadzenia towaru lub części zamiennych niezbędnych do naprawy, o czas potrzebny na to sprowadzenie.

11. Reklamacje asortymentowe będą rozpatrywane po przesianiu do CAN AGRI protokołu rozbieżności.

12. Reklamacje będą rozpatrywane wówczas, gdy zostaną złożone w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia odbioru towaru.

13. Odpowiedzialność CAN AGRI z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza CAN AGRI z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych towarów.

14. CAN AGRI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi ani z tytułu gwarancji za sprzedane towary niepełnowartościowe.

15. Wszystkie paczki i palety nadawane przez Can Agri, są opatrzone taśmą z napisem „Can Agri". W przypadku stwierdzenia uszkodzenia taśmy, należy sprawdzić zawartość przesyłki przy dostawie.

VIII. Postanowienia dodatkowe

1. Can Agri zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży w każdej chwili z zastrzeżeniem przepisów KC.

2. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty CAN AGRI lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

3. Kupujący zobowiązuje się zawiadamiać CAN AGRI o każdej zmianie adresu jego siedziby w terminie 5 dni od zaistnienia takiej zmiany. Wszystkie przesyłki listowe polecone wysiane przez CAN AGRI na ostatni znany adres siedziby Kupującego będą uznawane za doręczone w dniu zwrócenia przesyłki przez odbiorczy urząd pocztowy.

4. CAN AGRI zastrzega własność wszelkich Towarów aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.

5. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na CAN AGRI wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności (przelew wierzytelności przyszłej).

6. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń CAN AGRI. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

7. Zmiany zamówienia oraz ogólnych warunków sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Jeżeli niektóre postanowienia zamówienia okażą się nieważne, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona i zamówienie wiąże strony w pozostałym zakresie.

9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

IX. Spory

Wszelkie spory lub nieporozumienia powstałe pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla miasta Kielce lub miasta Wałbrzych.

Can Agri Ver 10.2015- wprowadzona 20.05.2015, obowiązuje od 20.05.2015.