Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu www.canagri.pl 


DEFINICJE

 1. Administrator/Administrator danych – Can Agri Rydziński Spółka komandytowa z siedzibą w Małopolu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000447544, NIP: 1251619714.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis  – Serwis prowadzony przez Administratora pod adresem: www.canagri.pl
 6. Formularze – miejsce w Serwisie które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika we wskazanych celach tj. założenia konta, złożenie reklamacji, zwrotu towaru, wysyłki newsletter, zgłoszenia partnera.
 7. Użytkownik – każdy podmiot przebywający i korzystający z Serwisu.
   

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Can Agri Rydziński Spółka komandytowa z siedzibą w Małopolu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000447544, NIP: 1251619714.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami  za pomocą:

 • poczty e-mail: [email protected];
 • poczty tradycyjnej: Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka;
 • telefonu: +48 29 753 21 70.

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE OKRES PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZEK I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH W SERWISIE

W związku z prowadzeniem Serwisu oraz usług przez nas świadczonych przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej opisaliśmy szczegółowe informacje dotyczące celów, podstawach prawnych a także informacji o okresie przetwarzania danych oraz obowiązku oraz dobrowolności podania danych.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych
Dobrowolność/obowiązek podania danych

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być  przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy.

Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie usługi konta w Serwisie Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie brak zawarcia i wykonania umowy, w tym utworzenia konta.

Realizacja reklamacji Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze złożeniem reklamacji, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji reklamacji, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania reklamacji.

Spełnienie obowiązków podatkowych(min. wystawienie faktur VAT przechowywanie dokumentacji księgowej)

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe  przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność spełnienia przez Administratora w/w obowiązków.

Korespondencji mailowej Przetwarzane jest niezbędne w celu obsługi  zapytania w związku ze złożeniem zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku z prowadzeniem korespondencji związanej z działalnością ( art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi oraz w związku z prowadzeniem korespondencji związanej z działalnością. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność kontaktu w w/w celu.

Wysyłanie newsletteru Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej działalności: produktach, promocjach lub nowościach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  otrzymywania newsletteru. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wysłania newsletteru.   

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych Przetwarzane jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO. Konsekwencją ich niepodania  będzie niemożność prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem z Serwisu (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych działań.

Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku realizacja bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.

Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne w celu realizacji przez Administratora bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu.

Analizy aktywności Użytkownika w Serwisie Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym przypadku uzyskania informacji o Państwa aktywności w Serwisie (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania informacji o aktywności w Serwisie. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania wyżej wymienionych informacji.

Prowadzenia publicznych profili na portalach społecznościowych Facebook LinkedIn i YouTube Przetwarzane jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu własnej marki a w razie konieczności  na dochodzeniu roszczeń i obronie przez roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w opisanym celu przetwarzamy wyłącznie w zakresie korzystania przez Państwa z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Państwa z:

 • serwisu Facebook, dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności; 
 • serwisu YouTobe, dane osobowe przetwarza Google LLC w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;
 • serwisu LinkedIn, dane osobowe przetwarza LinkedIn Ireland Unlimited Company w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z w/w serwisów należy kierować do bezpośrednio do tych podmiotów.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania  z Facebooka, YouTube oraz LinkedIn’a. Konsekwencja ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilów Administratora w z w/w serwisach.

Administrowania Serwisem Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zbierane dane są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu(administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

Administrator będą przetwarzali dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Serwisu w sposób prawidłowy. 

Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu, administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTU - SZCZEGÓŁY

Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz Spółki, takie jak: hala dostaw, parkingi, strefy załadunkowe, wejścia lub wyjazdy na terenie obiektu oraz budynek administracyjny są objęte całodobowym monitoringiem. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia Spółki - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu. Tak zebrane dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, kamery monitoringu prowadzą przekaz na stanowisko administratora systemu w czasie rzeczywistym a także zapisują obraz w sposób ciągły. Zapisy z monitoringu przechowywane są:

 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub żądania ich usunięcia;
 • w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, ale nie dłużej niż 90 dni od dnia nagrania.

Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu przed organami państwa w tym policją, termin usunięcia ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.  

 

NEWSLETTER - SZCZEGÓŁY

Zapisując się do naszego newslettera, przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zapisać się do newslettera. Dostawcą usługi newslettera jest GetResponse, link do ich polityki prywatności. Dane przekazywane przez Państwo w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania do Państwa newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisu do newslettera. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z nami.

Pomimo rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane  w bazie (jeszcze przez okres 3 lat) w celu  identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Państwa zgody na otrzymanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes  o którym mowa w art. 6 ust .1 lit. f RODO. 

 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Uprzejmie informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Informujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Musicie Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia może Państwo zrealizować w następujący sposób:

 • wysyłając e-mail na adres: [email protected];
 • pocztą tradycyjną na adres: Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka.

Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznacie, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa.

 

PROFILOWANIE

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwo wpływały. 

 

KATEGORIA ODBIORCÓW

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym: dostawcy domeny internetowej, dostawcy usługi newslettera, dostawcy usługi szybkich płatności, firmie dostarczającej narzędzie służące do analizy aktywności w Serwisie (Google Analytics);
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, operatorom pocztowym, przewoźnikom;
 • pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Korzystamy  między innymi z zewnętrznych dostawców takich jak Google czy Facebook:

 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską;
 • Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one  dane osobowe w przypadku gdy posiadacie Państwo aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie naszego fanpage na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską;
 • OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – podmiot ten świadczy na naszą rzecz usługi hostingu strony www.canagri.pl

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Zalecamy aby zapoznać się z polityką prywatności wyżej wymienionych dostawców w celu otrzymania aktualnych informacji w zakresie ochrony danych osobowych:

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Serwis zawiera wtyczki do następujących serwisów: Facebook, LinkedIn. Poprzez wtyczkę można bezpośrednio połączyć się z naszymi profilami we wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informację, ze odwiedziliście Państwo stronę ze swojego adresu IP. Informujemy, że jeśli odwiedziliście Państwo naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet w przypadku gdy nie jesteście Państwo zalogowani serwisy społecznościowe są w stanie pozyskać informacje o IP komputera. Nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzeniu danych oraz o sposobie ich wykorzystania. W celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych należy kontaktować się bezpośrednio w serwisami oraz zapoznać się z ich polityką prywatności. Jeśli nie chcecie Państwo aby serwisy społecznościowe  pozyskiwały informacje dotyczące Państwa wizyt na  naszej stronie, rekomendujemy wcześniejsze wylogowywane się z portali społecznościowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJACYCH FANPAGE’A NA FACEBOOKU 

 

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na
Facebooku jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem. Wobec powyższego współadministratorem Państwa danych osobowych jest: Can Agri Rydziński Spółka komandytowa z siedzibą w Małopolu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000447544, NIP: 1251619714. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdziecie Państwo tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty e-mail: [email protected];
 • poczty tradycyjnej: Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka;
 • telefonu: +48 29 753 21 70.

Lub bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane osobowe osób które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ’u;
 • skorzystali z opcji Messenger celem skontaktowania się z nami.

Będziemy  przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwo na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe, jeśli zostało osadzone);
 • inne dane opublikowane przez Państwo podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
   

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zarządzania niniejszym fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługa wiadomości na Messenger, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.
   

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli chodzi o Państwa dane osobowe dostępne w ramach serwisu Facebook, nie udostępniamy ich jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w żaden sposób nie przenosimy poza infrastrukturę serwisu Facebook.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Nie przekazuję Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z Państwa danymi osobowymi. Należy w tym zakresie stosownych informacji szukać w polityce prywatności Facebooka.

 

REKLAMA W SERWISIE FACEBOOK

Korzystamy z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystujmy w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Państwa identyfikację.

 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

Informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych, oraz
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej Urzędu (https://uodo.gov.pl/) lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PLIKI COOKIES 

Fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od niego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/. Podkreślamy, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez serwis Facebook.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie muszą Państwo wyrazić zgodę czyli zezwolić na pliki cookies. Jeżeli nie chcecie Państwo takiej zgody wyrazić należy opuścić nasz Serwis. Zawsze też, można zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Państwa przeglądarce znajdziecie Państwo niezbędne informacje. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy Państwo korzystacie z Serwisu. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”). Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej („Cookiem sesyjne”), a także mogą być zachowywane na Państwa urządzeniu i pozwalają na rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie w Serwisie („cookies trwałe”). Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania odwiedzanego przez Państwa Serwisu i jeśli nie wyrażą Państwo zgody na ich działanie, to Serwis może nie działać prawidłowo. Cookies mogą służyć działaniom analitycznym dzięki czemu możliwa jest analiza ilości wizyt i zbieranie informacji oraz ruchu w Serwisie, dzięki czemu możemy udoskonalać nasze działania w sieci. Ten Serwis wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, YouTube;
 • narzędzia analityczne takie jak: Google Analytics.
   

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics to narzędzie wykorzystywane w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Serwis. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Serwisu. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystacie. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Logi serwera służą do administrowania Serwisem a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.  

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 25.01.2023 roku.

 

 

 

 

Polityka prywatności Canagri.pl


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


 

1. Informacje ogólne

 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: Canagri.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Can Agri Rydziński Spółka komandytowa, Małopole ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie forum internetowego
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh.pl

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy płatności
 • operatorzy rozwiązania typu chat online
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

8. Informacja o plikach cookies

 

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.